1. Zoran Matić, Albania
2. Ivana Mileusnić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 3. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Savremena istraživanja su pokazala da voda ima svojstvo klasterske molekulske organizacije, a samim tim i svojstva informacionog memorisanja [1,2]. U prethodnim istraživanjima je pokazano da interakcija mikrotubula i vode može biti značajan mehanizam za razumevanje biomolekularnih informacionih procesa, uključujući i fenomen svesti [3], kao i jedna od značajnih kandidata bioloških osnova akupunkturnog sistema [4,5]. U ovom radu se navedene pretpostvake potkrepljuju savremenim eksperimentalnim istraživanjima uključujući i kliničke studije i pokazuje se da voda zajedno sa mikrotubulama i jonskim kanalima sačinjava jednistven sistem odgovoran za fenomene pamćenja, svesti i za regulaciju, kako u embrionalnom razvoju tako i u održavanju organskog integriteta i životnih funkcija posle rođenja.

Key words: voda; mikrotubule; jonski kanali; akupunkturni sistem

Conference: Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Date: 13.06.2012.