1. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Aleksandra Debeljković, Inovacioni centar, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Serbia
3. Vojin Munćan, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Život onakav kakav ga mi znamo danas, bio bi nemoguć bez vode. Iako je voda najrasprostranjeniji molekul na Zemlji, mi praktično o njoj vrlo malo znamo. Ne postoji supstanca koja je toliko istraživana kao voda, ali ipak, ovaj jednostavan molekul iznenađuje i intrigira mnoge naučnike širom sveta. Voda ima unikatna svojstva što je čini vrlo neobičnim fluidom, ali uprkos tome savršeno je pogodna da bude osnova za nastanak života. Ćelije su osnovne jedinice života. Eukariotske ćelije su organizovane u organele ograničene membranama (na primer, jedro, Goldžijev aparat, endoplazmatični retikulum itd). Produkti ovih organela moraju biti transportovani u različite delove ćelija, što je naročito važno u ćelijama kao što su neuroni, koji mogu biti dugački i po nekoliko centimetara. Takođe, postoji velika potreba da se produkti ovih organela transportuju i između ostalih ćelija u organizmu. Ovaj zadatak transporta materijala izvršava kompleksna mašinerija proteina. Molekuli tubulina u ćelijama se organizuju u strukture koje nazivamo mikrotubule. Mikrotubule čine transportne rute između ćelija, što omogućava transport važnog ćelijskog materijala kao što su vezikule. Protein kinezin se zakači za mikrotubulu i pomera po njoj da bi dostavio svoj tovar željenoj ćeliji ili delu ćelije. U ovom radu prikazaćemo osnovnu ulogu vode u normalnom funkcionisanju mikrotubula kao transportnog mehanizma i kao osnove citoskeleta. Diskutovaćemo o tome kako efekti deficijencije vode utiču na funkciju mikrotubula, i koja je generalna uloga vode u funkciji mikrotubula. Specijalna pažnja će biti posvećena kretanju vode na mikro i nano nivou, i kako mikrotubule prenose informacije koje prenosi elekrofiziološki signal koji ulazi u koru velikog mozga. Kao dodatak, diskutovaćemo i o jednoj nedavno otkrivenoj pojavi - postojanje ekskluzionih zona vode u blizini raznih membranskih ili citoskeletalnih struktura, uključujući i mikrotubule.

Key words: Mikrotubule; voda; ekskluzione zone

Conference: Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Date: 14.06.2012.