1. Jelena Munćan, Nanolab, Biomedicinsko inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Ivana Mileusnić, Serbia

U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja vlažnosti kože dobijeni pomoću dve metode. Poznavanje karakteristika vlažnosti kože odnosno sadržaja vode u njenim slojevima je od velikog značaja za utvrđivanje njenog kvaliteta, teksture i prirodne UV zaštite. Kao referentna metoda Opto-magnetnoj spektroskopiji (OMS) korišćena je Khazaka metoda. Opto-magnetna spektroskopija se bazira na interakciji svetlosti i materije, tačnije na razlici u odzivu materijala kada je isti osvetljen belom difuznom svetlošću i belom svetlošću pod Brusterovim uglom, kao i plavom i UV svetlošću. Korišćenjem ova četiri tipa svetlosti urađena je analiza vlažnosti kože (vode u slojevima kože) na uzorku od 40 ispitanika, razvrstanih u 4 starosne grupe, a rezultati i njihova analiza su prikazani u radu.

Key words: Opto-magnetna spektoskopija; Khazaka metod; Brusterov ugao

Conference: Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Date: 14.06.2012.