1. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Ivana Mileusnić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 3. Jelena Munćan, Nanolab, Biomedicinsko inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Fizička svojstva teške D2O i poluteške vode, razlikuju se od obične H2O vode. Na primer, teška voda ima veću gustinu, viskoznija je i ima više tačke topljenja i ključanja. Hemijske veze u teškoj vodi su snažnije u poređenju sa vodoničnim vezama u običnoj vodi. [1] U predstavljenom istraživanju bliska infracrvena spektroskopija kombinovana sa nalazima Akvafotomike [2] primenjena je za analizu dva tipa voda. Jedan tip predstavlja polutešku vodu koja sadrži 155 ppm D2O i drugi tip koji sadrži 105ppm D2O. U cilju opisivanja strukturnih i organizacionih aspekata ovih voda, njihovi spektri su snimljeni i analizirani primenom multivarijacione analize i Akvafotomike. Promene u koordinatama vodene mreže (WAMACs) prilikom perturbacije vode prisustvom teške vode su identifikovane i izložene diskusiji. [1] D.J. Kushner, A.baker, T.G.Dunstall, Pharmacological uses and perspective of heavy water and deuterated compounds, Canadian Journal of Physiology and Phramacology, 77(2), 79-88, 1999 [2] R.Tsenkova, Introduction to Aquaphotomics: dynamic spectroscopy of aquaous and biological systems descibes peculiarities of water. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 2009. 17: p. 303-314.

Key words: poluteška voda; teška voda; voda; deuterijum; bliska infracrvena spektroskopija; akvafotomika

Conference: Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Date: 28.05.2013.